โรงเรียนวัดคลองใหญ่ (สพป.พัทลุง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
68
จำนวน(คน) 3 0 0 0 0 65
ร้อยละ 4.41 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 95.59 %
ระดับประถมศึกษา
189
จำนวน(คน) 26 1 3 0 0 159
ร้อยละ 13.76 % 0.53 % 1.59 % 0.00 % 0.00 % 84.13 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
66
จำนวน(คน) 3 0 0 0 0 63
ร้อยละ 4.55 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 95.45 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 323 คน
จำนวน(คน) 32 1 3 0 0 287
ร้อยละ 9.91 % 0.31 % 0.93 % 0.00 % 0.00 % 88.85 %

257 : 29 , 1 , 3 , 0 , 0 , 224...11.28 , 0.39 , 1.17 , 0.00 , 0.00 , 87.16 = 33 : 12.84
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 323 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 36 คน คิดเป็นร้อยละ 11.15%

Powered By www.thaieducation.net