โรงเรียนประชารัฐบำรุง 2 (สพป.พัทลุง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 6 2 4 0 0 22
ร้อยละ 17.65 % 5.88 % 11.76 % 0.00 % 0.00 % 64.71 %
ระดับประถมศึกษา
137
จำนวน(คน) 4 14 28 0 0 91
ร้อยละ 2.92 % 10.22 % 20.44 % 0.00 % 0.00 % 66.42 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 171 คน
จำนวน(คน) 10 16 32 0 0 113
ร้อยละ 5.85 % 9.36 % 18.71 % 0.00 % 0.00 % 66.08 %

171 : 10 , 16 , 32 , 0 , 0 , 113...5.85 , 9.36 , 18.71 , 0.00 , 0.00 , 66.08 = 58 : 33.92
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 171 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 58 คน คิดเป็นร้อยละ 33.92%

Powered By www.thaieducation.net