โรงเรียนประชารัฐบำรุง 2 (สพป.พัทลุง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 7 9 3 0 0 15
ร้อยละ 20.59 % 26.47 % 8.82 % 0.00 % 0.00 % 44.12 %
ระดับประถมศึกษา
137
จำนวน(คน) 0 23 15 0 0 99
ร้อยละ 0.00 % 16.79 % 10.95 % 0.00 % 0.00 % 72.26 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 171 คน
จำนวน(คน) 7 32 18 0 0 114
ร้อยละ 4.09 % 18.71 % 10.53 % 0.00 % 0.00 % 66.67 %

171 : 7 , 32 , 18 , 0 , 0 , 114...4.09 , 18.71 , 10.53 , 0.00 , 0.00 , 66.67 = 57 : 33.33
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 171 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 57 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33%

Powered By www.thaieducation.net