โรงเรียนบ้านสวนโหนด (สพป.พัทลุง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
30
จำนวน(คน) 0 0 1 0 0 29
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 3.33 % 0.00 % 0.00 % 96.67 %
ระดับประถมศึกษา
77
จำนวน(คน) 0 0 24 0 0 53
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 31.17 % 0.00 % 0.00 % 68.83 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
15
จำนวน(คน) 0 0 4 0 0 11
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 26.67 % 0.00 % 0.00 % 73.33 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 122 คน
จำนวน(คน) 0 0 29 0 0 93
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 23.77 % 0.00 % 0.00 % 76.23 %

107 : 0 , 0 , 25 , 0 , 0 , 82...0.00 , 0.00 , 23.36 , 0.00 , 0.00 , 76.64 = 25 : 23.36
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 122 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 29 คน คิดเป็นร้อยละ 23.77%

Powered By www.thaieducation.net