โรงเรียนวัดตะแพน (สพป.พัทลุง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
56
จำนวน(คน) 13 4 4 0 0 35
ร้อยละ 23.21 % 7.14 % 7.14 % 0.00 % 0.00 % 62.50 %
ระดับประถมศึกษา
172
จำนวน(คน) 19 5 35 1 0 112
ร้อยละ 11.05 % 2.91 % 20.35 % 0.58 % 0.00 % 65.12 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 228 คน
จำนวน(คน) 32 9 39 1 0 147
ร้อยละ 14.04 % 3.95 % 17.11 % 0.44 % 0.00 % 64.47 %

228 : 32 , 9 , 39 , 1 , 0 , 147...14.04 , 3.95 , 17.11 , 0.44 , 0.00 , 64.47 = 81 : 35.53
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 228 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 81 คน คิดเป็นร้อยละ 35.53%

Powered By www.thaieducation.net