โรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด (สพป.พัทลุง เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 1 0 1 0 0 27
ร้อยละ 3.45 % 0.00 % 3.45 % 0.00 % 0.00 % 93.10 %
ระดับประถมศึกษา
80
จำนวน(คน) 1 0 3 0 0 76
ร้อยละ 1.25 % 0.00 % 3.75 % 0.00 % 0.00 % 95.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
30
จำนวน(คน) 0 0 1 1 0 28
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 3.33 % 3.33 % 0.00 % 93.33 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 139 คน
จำนวน(คน) 2 0 5 1 0 131
ร้อยละ 1.44 % 0.00 % 3.60 % 0.72 % 0.00 % 94.24 %

109 : 2 , 0 , 4 , 0 , 0 , 103...1.83 , 0.00 , 3.67 , 0.00 , 0.00 , 94.50 = 6 : 5.50
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 139 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 8 คน คิดเป็นร้อยละ 5.76%

Powered By www.thaieducation.net