โรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด (สพป.พัทลุง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 6 3 1 0 0 19
ร้อยละ 20.69 % 10.34 % 3.45 % 0.00 % 0.00 % 65.52 %
ระดับประถมศึกษา
105
จำนวน(คน) 2 2 8 0 0 93
ร้อยละ 1.90 % 1.90 % 7.62 % 0.00 % 0.00 % 88.57 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
31
จำนวน(คน) 5 0 2 1 0 23
ร้อยละ 16.13 % 0.00 % 6.45 % 3.23 % 0.00 % 74.19 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 165 คน
จำนวน(คน) 13 5 11 1 0 135
ร้อยละ 7.88 % 3.03 % 6.67 % 0.61 % 0.00 % 81.82 %

134 : 8 , 5 , 9 , 0 , 0 , 112...5.97 , 3.73 , 6.72 , 0.00 , 0.00 , 83.58 = 22 : 16.42
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 165 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 30 คน คิดเป็นร้อยละ 18.18%

Powered By www.thaieducation.net