โรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด (สพป.พัทลุง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
31
จำนวน(คน) 5 3 1 1 0 21
ร้อยละ 16.13 % 9.68 % 3.23 % 3.23 % 0.00 % 67.74 %
ระดับประถมศึกษา
75
จำนวน(คน) 4 1 9 0 0 61
ร้อยละ 5.33 % 1.33 % 12.00 % 0.00 % 0.00 % 81.33 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
32
จำนวน(คน) 4 2 5 1 0 20
ร้อยละ 12.50 % 6.25 % 15.63 % 3.13 % 0.00 % 62.50 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 138 คน
จำนวน(คน) 13 6 15 2 0 102
ร้อยละ 9.42 % 4.35 % 10.87 % 1.45 % 0.00 % 73.91 %

106 : 9 , 4 , 10 , 1 , 0 , 82...8.49 , 3.77 , 9.43 , 0.94 , 0.00 , 77.36 = 24 : 22.64
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 138 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 36 คน คิดเป็นร้อยละ 26.09%

Powered By www.thaieducation.net