โรงเรียนอนุบาลศรีบรรพต (สพป.พัทลุง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
74
จำนวน(คน) 6 7 10 13 10 28
ร้อยละ 8.11 % 9.46 % 13.51 % 17.57 % 13.51 % 37.84 %
ระดับประถมศึกษา
210
จำนวน(คน) 9 7 31 16 22 125
ร้อยละ 4.29 % 3.33 % 14.76 % 7.62 % 10.48 % 59.52 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 284 คน
จำนวน(คน) 15 14 41 29 32 153
ร้อยละ 5.28 % 4.93 % 14.44 % 10.21 % 11.27 % 53.87 %

284 : 15 , 14 , 41 , 29 , 32 , 153...5.28 , 4.93 , 14.44 , 10.21 , 11.27 , 53.87 = 131 : 46.13
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 284 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 131 คน คิดเป็นร้อยละ 46.13%

Powered By www.thaieducation.net