โรงเรียนอนุบาลศรีบรรพต (สพป.พัทลุง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
75
จำนวน(คน) 9 6 9 11 11 29
ร้อยละ 12.00 % 8.00 % 12.00 % 14.67 % 14.67 % 38.67 %
ระดับประถมศึกษา
209
จำนวน(คน) 31 5 31 19 23 100
ร้อยละ 14.83 % 2.39 % 14.83 % 9.09 % 11.00 % 47.85 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 284 คน
จำนวน(คน) 40 11 40 30 34 129
ร้อยละ 14.08 % 3.87 % 14.08 % 10.56 % 11.97 % 45.42 %

284 : 40 , 11 , 40 , 30 , 34 , 129...14.08 , 3.87 , 14.08 , 10.56 , 11.97 , 45.42 = 155 : 54.58
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 284 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 155 คน คิดเป็นร้อยละ 54.58%

Powered By www.thaieducation.net