โรงเรียนวัดโพรงงู (สพป.พัทลุง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 5 0 1 0 0 17
ร้อยละ 21.74 % 0.00 % 4.35 % 0.00 % 0.00 % 73.91 %
ระดับประถมศึกษา
88
จำนวน(คน) 2 0 11 0 0 75
ร้อยละ 2.27 % 0.00 % 12.50 % 0.00 % 0.00 % 85.23 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 111 คน
จำนวน(คน) 7 0 12 0 0 92
ร้อยละ 6.31 % 0.00 % 10.81 % 0.00 % 0.00 % 82.88 %

111 : 7 , 0 , 12 , 0 , 0 , 92...6.31 , 0.00 , 10.81 , 0.00 , 0.00 , 82.88 = 19 : 17.12
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 111 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 19 คน คิดเป็นร้อยละ 17.12%

Powered By www.thaieducation.net