โรงเรียนวัดโพรงงู (สพป.พัทลุง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 8 0 0 0 0 15
ร้อยละ 34.78 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 65.22 %
ระดับประถมศึกษา
89
จำนวน(คน) 0 1 10 0 0 78
ร้อยละ 0.00 % 1.12 % 11.24 % 0.00 % 0.00 % 87.64 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 112 คน
จำนวน(คน) 8 1 10 0 0 93
ร้อยละ 7.14 % 0.89 % 8.93 % 0.00 % 0.00 % 83.04 %

112 : 8 , 1 , 10 , 0 , 0 , 93...7.14 , 0.89 , 8.93 , 0.00 , 0.00 , 83.04 = 19 : 16.96
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 112 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 19 คน คิดเป็นร้อยละ 16.96%

Powered By www.thaieducation.net