โรงเรียนวัดใสประดู่ (สพป.พัทลุง เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 2 0 3 0 0 31
ร้อยละ 5.56 % 0.00 % 8.33 % 0.00 % 0.00 % 86.11 %
ระดับประถมศึกษา
73
จำนวน(คน) 1 0 11 0 0 61
ร้อยละ 1.37 % 0.00 % 15.07 % 0.00 % 0.00 % 83.56 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 109 คน
จำนวน(คน) 3 0 14 0 0 92
ร้อยละ 2.75 % 0.00 % 12.84 % 0.00 % 0.00 % 84.40 %

109 : 3 , 0 , 14 , 0 , 0 , 92...2.75 , 0.00 , 12.84 , 0.00 , 0.00 , 84.40 = 17 : 15.60
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 109 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 17 คน คิดเป็นร้อยละ 15.60%

Powered By www.thaieducation.net