โรงเรียนวัดใสประดู่ (สพป.พัทลุง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 1 2 0 0 0 33
ร้อยละ 2.78 % 5.56 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 91.67 %
ระดับประถมศึกษา
73
จำนวน(คน) 2 2 5 0 0 64
ร้อยละ 2.74 % 2.74 % 6.85 % 0.00 % 0.00 % 87.67 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 109 คน
จำนวน(คน) 3 4 5 0 0 97
ร้อยละ 2.75 % 3.67 % 4.59 % 0.00 % 0.00 % 88.99 %

109 : 3 , 4 , 5 , 0 , 0 , 97...2.75 , 3.67 , 4.59 , 0.00 , 0.00 , 88.99 = 12 : 11.01
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 109 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 12 คน คิดเป็นร้อยละ 11.01%

Powered By www.thaieducation.net