โรงเรียนบ้านเหรียงงาม (สพป.พัทลุง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 2 0 4 0 2 26
ร้อยละ 5.88 % 0.00 % 11.76 % 0.00 % 5.88 % 76.47 %
ระดับประถมศึกษา
98
จำนวน(คน) 2 3 21 6 0 66
ร้อยละ 2.04 % 3.06 % 21.43 % 6.12 % 0.00 % 67.35 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 132 คน
จำนวน(คน) 4 3 25 6 2 92
ร้อยละ 3.03 % 2.27 % 18.94 % 4.55 % 1.52 % 69.70 %

132 : 4 , 3 , 25 , 6 , 2 , 92...3.03 , 2.27 , 18.94 , 4.55 , 1.52 , 69.70 = 40 : 30.30
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 132 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 40 คน คิดเป็นร้อยละ 30.30%

Powered By www.thaieducation.net