โรงเรียนบ้านเหรียงงาม (สพป.พัทลุง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 3 0 3 3 0 25
ร้อยละ 8.82 % 0.00 % 8.82 % 8.82 % 0.00 % 73.53 %
ระดับประถมศึกษา
98
จำนวน(คน) 4 3 19 7 0 65
ร้อยละ 4.08 % 3.06 % 19.39 % 7.14 % 0.00 % 66.33 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 132 คน
จำนวน(คน) 7 3 22 10 0 90
ร้อยละ 5.30 % 2.27 % 16.67 % 7.58 % 0.00 % 68.18 %

132 : 7 , 3 , 22 , 10 , 0 , 90...5.30 , 2.27 , 16.67 , 7.58 , 0.00 , 68.18 = 42 : 31.82
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 132 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 42 คน คิดเป็นร้อยละ 31.82%

Powered By www.thaieducation.net