โรงเรียนบ้านเขาปู่ (สพป.พัทลุง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
61
จำนวน(คน) 0 2 2 1 0 56
ร้อยละ 0.00 % 3.28 % 3.28 % 1.64 % 0.00 % 91.80 %
ระดับประถมศึกษา
222
จำนวน(คน) 2 1 23 5 0 191
ร้อยละ 0.90 % 0.45 % 10.36 % 2.25 % 0.00 % 86.04 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
53
จำนวน(คน) 1 0 4 0 0 48
ร้อยละ 1.89 % 0.00 % 7.55 % 0.00 % 0.00 % 90.57 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 336 คน
จำนวน(คน) 3 3 29 6 0 295
ร้อยละ 0.89 % 0.89 % 8.63 % 1.79 % 0.00 % 87.80 %

283 : 2 , 3 , 25 , 6 , 0 , 247...0.71 , 1.06 , 8.83 , 2.12 , 0.00 , 87.28 = 36 : 12.72
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 336 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 41 คน คิดเป็นร้อยละ 12.20%

Powered By www.thaieducation.net