โรงเรียนบ้านเขาปู่ (สพป.พัทลุง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
62
จำนวน(คน) 4 5 2 2 2 47
ร้อยละ 6.45 % 8.06 % 3.23 % 3.23 % 3.23 % 75.81 %
ระดับประถมศึกษา
225
จำนวน(คน) 15 14 15 12 12 157
ร้อยละ 6.67 % 6.22 % 6.67 % 5.33 % 5.33 % 69.78 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
58
จำนวน(คน) 4 2 4 4 3 41
ร้อยละ 6.90 % 3.45 % 6.90 % 6.90 % 5.17 % 70.69 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 345 คน
จำนวน(คน) 23 21 21 18 17 245
ร้อยละ 6.67 % 6.09 % 6.09 % 5.22 % 4.93 % 71.01 %

287 : 19 , 19 , 17 , 14 , 14 , 204...6.62 , 6.62 , 5.92 , 4.88 , 4.88 , 71.08 = 83 : 28.92
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 345 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 100 คน คิดเป็นร้อยละ 28.99%

Powered By www.thaieducation.net