โรงเรียนบ้านเตง (สพป.พัทลุง เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
12
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 12
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
ระดับประถมศึกษา
59
จำนวน(คน) 2 0 13 1 0 43
ร้อยละ 3.39 % 0.00 % 22.03 % 1.69 % 0.00 % 72.88 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
29
จำนวน(คน) 1 0 6 0 0 22
ร้อยละ 3.45 % 0.00 % 20.69 % 0.00 % 0.00 % 75.86 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 100 คน
จำนวน(คน) 3 0 19 1 0 77
ร้อยละ 3.00 % 0.00 % 19.00 % 1.00 % 0.00 % 77.00 %

71 : 2 , 0 , 13 , 1 , 0 , 55...2.82 , 0.00 , 18.31 , 1.41 , 0.00 , 77.46 = 16 : 22.54
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 100 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 23 คน คิดเป็นร้อยละ 23.00%

Powered By www.thaieducation.net