โรงเรียนวัดแหลมโตนด (สพป.พัทลุง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
37
จำนวน(คน) 1 0 2 1 2 31
ร้อยละ 2.70 % 0.00 % 5.41 % 2.70 % 5.41 % 83.78 %
ระดับประถมศึกษา
137
จำนวน(คน) 1 3 16 12 5 100
ร้อยละ 0.73 % 2.19 % 11.68 % 8.76 % 3.65 % 72.99 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
58
จำนวน(คน) 7 0 7 0 8 36
ร้อยละ 12.07 % 0.00 % 12.07 % 0.00 % 13.79 % 62.07 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 232 คน
จำนวน(คน) 9 3 25 13 15 167
ร้อยละ 3.88 % 1.29 % 10.78 % 5.60 % 6.47 % 71.98 %

174 : 2 , 3 , 18 , 13 , 7 , 131...1.15 , 1.72 , 10.34 , 7.47 , 4.02 , 75.29 = 43 : 24.71
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 232 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 65 คน คิดเป็นร้อยละ 28.02%

Powered By www.thaieducation.net