โรงเรียนวัดแหลมโตนด (สพป.พัทลุง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
37
จำนวน(คน) 1 0 0 0 0 36
ร้อยละ 2.70 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 97.30 %
ระดับประถมศึกษา
136
จำนวน(คน) 2 0 21 0 0 113
ร้อยละ 1.47 % 0.00 % 15.44 % 0.00 % 0.00 % 83.09 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
57
จำนวน(คน) 1 0 12 0 0 44
ร้อยละ 1.75 % 0.00 % 21.05 % 0.00 % 0.00 % 77.19 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 230 คน
จำนวน(คน) 4 0 33 0 0 193
ร้อยละ 1.74 % 0.00 % 14.35 % 0.00 % 0.00 % 83.91 %

173 : 3 , 0 , 21 , 0 , 0 , 149...1.73 , 0.00 , 12.14 , 0.00 , 0.00 , 86.13 = 24 : 13.87
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 230 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 37 คน คิดเป็นร้อยละ 16.09%

Powered By www.thaieducation.net