โรงเรียนวัดแหลมโตนด (สพป.พัทลุง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
37
จำนวน(คน) 1 3 5 0 0 28
ร้อยละ 2.70 % 8.11 % 13.51 % 0.00 % 0.00 % 75.68 %
ระดับประถมศึกษา
135
จำนวน(คน) 2 8 20 0 0 105
ร้อยละ 1.48 % 5.93 % 14.81 % 0.00 % 0.00 % 77.78 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
57
จำนวน(คน) 2 1 12 0 0 42
ร้อยละ 3.51 % 1.75 % 21.05 % 0.00 % 0.00 % 73.68 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 229 คน
จำนวน(คน) 5 12 37 0 0 175
ร้อยละ 2.18 % 5.24 % 16.16 % 0.00 % 0.00 % 76.42 %

172 : 3 , 11 , 25 , 0 , 0 , 133...1.74 , 6.40 , 14.53 , 0.00 , 0.00 , 77.33 = 39 : 22.67
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 229 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 54 คน คิดเป็นร้อยละ 23.58%

Powered By www.thaieducation.net