โรงเรียนวัดเขาทอง (สพป.พัทลุง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 1 3 6 1 0 12
ร้อยละ 4.35 % 13.04 % 26.09 % 4.35 % 0.00 % 52.17 %
ระดับประถมศึกษา
78
จำนวน(คน) 0 3 13 0 0 62
ร้อยละ 0.00 % 3.85 % 16.67 % 0.00 % 0.00 % 79.49 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
32
จำนวน(คน) 2 0 8 0 0 22
ร้อยละ 6.25 % 0.00 % 25.00 % 0.00 % 0.00 % 68.75 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 133 คน
จำนวน(คน) 3 6 27 1 0 96
ร้อยละ 2.26 % 4.51 % 20.30 % 0.75 % 0.00 % 72.18 %

101 : 1 , 6 , 19 , 1 , 0 , 74...0.99 , 5.94 , 18.81 , 0.99 , 0.00 , 73.27 = 27 : 26.73
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 133 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 37 คน คิดเป็นร้อยละ 27.82%

Powered By www.thaieducation.net