โรงเรียนวัดเขาทอง (สพป.พัทลุง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
28
จำนวน(คน) 2 2 0 0 0 24
ร้อยละ 7.14 % 7.14 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 85.71 %
ระดับประถมศึกษา
80
จำนวน(คน) 0 4 15 0 0 61
ร้อยละ 0.00 % 5.00 % 18.75 % 0.00 % 0.00 % 76.25 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
32
จำนวน(คน) 2 0 7 0 0 23
ร้อยละ 6.25 % 0.00 % 21.88 % 0.00 % 0.00 % 71.88 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 140 คน
จำนวน(คน) 4 6 22 0 0 108
ร้อยละ 2.86 % 4.29 % 15.71 % 0.00 % 0.00 % 77.14 %

108 : 2 , 6 , 15 , 0 , 0 , 85...1.85 , 5.56 , 13.89 , 0.00 , 0.00 , 78.70 = 23 : 21.30
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 140 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 32 คน คิดเป็นร้อยละ 22.86%

Powered By www.thaieducation.net