โรงเรียน วัดดอนศาลา (สพป.พัทลุง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
52
จำนวน(คน) 3 5 3 3 0 38
ร้อยละ 5.77 % 9.62 % 5.77 % 5.77 % 0.00 % 73.08 %
ระดับประถมศึกษา
125
จำนวน(คน) 3 2 12 1 0 107
ร้อยละ 2.40 % 1.60 % 9.60 % 0.80 % 0.00 % 85.60 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 177 คน
จำนวน(คน) 6 7 15 4 0 145
ร้อยละ 3.39 % 3.95 % 8.47 % 2.26 % 0.00 % 81.92 %

177 : 6 , 7 , 15 , 4 , 0 , 145...3.39 , 3.95 , 8.47 , 2.26 , 0.00 , 81.92 = 32 : 18.08
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 177 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 32 คน คิดเป็นร้อยละ 18.08%

Powered By www.thaieducation.net