โรงเรียน วัดดอนศาลา (สพป.พัทลุง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
52
จำนวน(คน) 3 5 4 0 0 40
ร้อยละ 5.77 % 9.62 % 7.69 % 0.00 % 0.00 % 76.92 %
ระดับประถมศึกษา
125
จำนวน(คน) 5 4 8 0 0 108
ร้อยละ 4.00 % 3.20 % 6.40 % 0.00 % 0.00 % 86.40 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 177 คน
จำนวน(คน) 8 9 12 0 0 148
ร้อยละ 4.52 % 5.08 % 6.78 % 0.00 % 0.00 % 83.62 %

177 : 8 , 9 , 12 , 0 , 0 , 148...4.52 , 5.08 , 6.78 , 0.00 , 0.00 , 83.62 = 29 : 16.38
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 177 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 29 คน คิดเป็นร้อยละ 16.38%

Powered By www.thaieducation.net