โรงเรียนวัดควนแพรกหา (สพป.พัทลุง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
30
จำนวน(คน) 9 2 3 1 0 15
ร้อยละ 30.00 % 6.67 % 10.00 % 3.33 % 0.00 % 50.00 %
ระดับประถมศึกษา
111
จำนวน(คน) 13 4 27 0 1 66
ร้อยละ 11.71 % 3.60 % 24.32 % 0.00 % 0.90 % 59.46 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 141 คน
จำนวน(คน) 22 6 30 1 1 81
ร้อยละ 15.60 % 4.26 % 21.28 % 0.71 % 0.71 % 57.45 %

141 : 22 , 6 , 30 , 1 , 1 , 81...15.60 , 4.26 , 21.28 , 0.71 , 0.71 , 57.45 = 60 : 42.55
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 141 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 60 คน คิดเป็นร้อยละ 42.55%

Powered By www.thaieducation.net