โรงเรียนวัดควนแพรกหา (สพป.พัทลุง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
30
จำนวน(คน) 5 0 4 4 0 17
ร้อยละ 16.67 % 0.00 % 13.33 % 13.33 % 0.00 % 56.67 %
ระดับประถมศึกษา
112
จำนวน(คน) 9 1 28 1 0 73
ร้อยละ 8.04 % 0.89 % 25.00 % 0.89 % 0.00 % 65.18 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 142 คน
จำนวน(คน) 14 1 32 5 0 90
ร้อยละ 9.86 % 0.70 % 22.54 % 3.52 % 0.00 % 63.38 %

142 : 14 , 1 , 32 , 5 , 0 , 90...9.86 , 0.70 , 22.54 , 3.52 , 0.00 , 63.38 = 52 : 36.62
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 142 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 52 คน คิดเป็นร้อยละ 36.62%

Powered By www.thaieducation.net