โรงเรียนบ้านชายคลอง (สพป.พัทลุง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
16
จำนวน(คน) 1 1 3 2 0 9
ร้อยละ 6.25 % 6.25 % 18.75 % 12.50 % 0.00 % 56.25 %
ระดับประถมศึกษา
29
จำนวน(คน) 1 6 4 3 1 14
ร้อยละ 3.45 % 20.69 % 13.79 % 10.34 % 3.45 % 48.28 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 45 คน
จำนวน(คน) 2 7 7 5 1 23
ร้อยละ 4.44 % 15.56 % 15.56 % 11.11 % 2.22 % 51.11 %

45 : 2 , 7 , 7 , 5 , 1 , 23...4.44 , 15.56 , 15.56 , 11.11 , 2.22 , 51.11 = 22 : 48.89
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 45 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 22 คน คิดเป็นร้อยละ 48.89%

Powered By www.thaieducation.net