โรงเรียนวัดไทรงาม (สพป.พัทลุง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 1 0 0 0 0 22
ร้อยละ 4.35 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 95.65 %
ระดับประถมศึกษา
91
จำนวน(คน) 0 0 1 0 0 90
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 1.10 % 0.00 % 0.00 % 98.90 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
30
จำนวน(คน) 0 1 0 0 0 29
ร้อยละ 0.00 % 3.33 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 96.67 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 144 คน
จำนวน(คน) 1 1 1 0 0 141
ร้อยละ 0.69 % 0.69 % 0.69 % 0.00 % 0.00 % 97.92 %

114 : 1 , 0 , 1 , 0 , 0 , 112...0.88 , 0.00 , 0.88 , 0.00 , 0.00 , 98.25 = 2 : 1.75
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 144 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 3 คน คิดเป็นร้อยละ 2.08%

Powered By www.thaieducation.net