โรงเรียนวัดไทรงาม (สพป.พัทลุง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 1 1 0 0 0 21
ร้อยละ 4.35 % 4.35 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 91.30 %
ระดับประถมศึกษา
87
จำนวน(คน) 2 4 1 1 1 78
ร้อยละ 2.30 % 4.60 % 1.15 % 1.15 % 1.15 % 89.66 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
32
จำนวน(คน) 1 1 1 0 0 29
ร้อยละ 3.13 % 3.13 % 3.13 % 0.00 % 0.00 % 90.63 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 142 คน
จำนวน(คน) 4 6 2 1 1 128
ร้อยละ 2.82 % 4.23 % 1.41 % 0.70 % 0.70 % 90.14 %

110 : 3 , 5 , 1 , 1 , 1 , 99...2.73 , 4.55 , 0.91 , 0.91 , 0.91 , 90.00 = 11 : 10.00
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 142 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 14 คน คิดเป็นร้อยละ 9.86%

Powered By www.thaieducation.net