โรงเรียนบ้านควนพนางตุง (สินประชา) (สพป.พัทลุง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
65
จำนวน(คน) 0 0 4 0 0 61
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 6.15 % 0.00 % 0.00 % 93.85 %
ระดับประถมศึกษา
200
จำนวน(คน) 5 0 26 1 1 167
ร้อยละ 2.50 % 0.00 % 13.00 % 0.50 % 0.50 % 83.50 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 265 คน
จำนวน(คน) 5 0 30 1 1 228
ร้อยละ 1.89 % 0.00 % 11.32 % 0.38 % 0.38 % 86.04 %

265 : 5 , 0 , 30 , 1 , 1 , 228...1.89 , 0.00 , 11.32 , 0.38 , 0.38 , 86.04 = 37 : 13.96
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 265 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 37 คน คิดเป็นร้อยละ 13.96%

Powered By www.thaieducation.net