โรงเรียนบ้านควนพนางตุง (สินประชา) (สพป.พัทลุง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
66
จำนวน(คน) 6 3 7 3 0 47
ร้อยละ 9.09 % 4.55 % 10.61 % 4.55 % 0.00 % 71.21 %
ระดับประถมศึกษา
201
จำนวน(คน) 8 9 40 3 0 141
ร้อยละ 3.98 % 4.48 % 19.90 % 1.49 % 0.00 % 70.15 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 267 คน
จำนวน(คน) 14 12 47 6 0 188
ร้อยละ 5.24 % 4.49 % 17.60 % 2.25 % 0.00 % 70.41 %

267 : 14 , 12 , 47 , 6 , 0 , 188...5.24 , 4.49 , 17.60 , 2.25 , 0.00 , 70.41 = 79 : 29.59
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 267 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 79 คน คิดเป็นร้อยละ 29.59%

Powered By www.thaieducation.net