โรงเรียนบ้านควนพนางตุง (สินประชา) (สพป.พัทลุง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
66
จำนวน(คน) 8 3 8 3 0 44
ร้อยละ 12.12 % 4.55 % 12.12 % 4.55 % 0.00 % 66.67 %
ระดับประถมศึกษา
200
จำนวน(คน) 9 9 42 3 0 137
ร้อยละ 4.50 % 4.50 % 21.00 % 1.50 % 0.00 % 68.50 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 266 คน
จำนวน(คน) 17 12 50 6 0 181
ร้อยละ 6.39 % 4.51 % 18.80 % 2.26 % 0.00 % 68.05 %

266 : 17 , 12 , 50 , 6 , 0 , 181...6.39 , 4.51 , 18.80 , 2.26 , 0.00 , 68.05 = 85 : 31.95
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 266 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 85 คน คิดเป็นร้อยละ 31.95%

Powered By www.thaieducation.net