โรงเรียนบ้านธรรมเถียร (สพป.พัทลุง เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
14
จำนวน(คน) 0 4 1 2 7 0
ร้อยละ 0.00 % 28.57 % 7.14 % 14.29 % 50.00 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
62
จำนวน(คน) 6 7 8 6 3 32
ร้อยละ 9.68 % 11.29 % 12.90 % 9.68 % 4.84 % 51.61 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 76 คน
จำนวน(คน) 6 11 9 8 10 32
ร้อยละ 7.89 % 14.47 % 11.84 % 10.53 % 13.16 % 42.11 %

76 : 6 , 11 , 9 , 8 , 10 , 32...7.89 , 14.47 , 11.84 , 10.53 , 13.16 , 42.11 = 44 : 57.89
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 76 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 44 คน คิดเป็นร้อยละ 57.89%

Powered By www.thaieducation.net