โรงเรียนบ้านธรรมเถียร (สพป.พัทลุง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
12
จำนวน(คน) 0 5 0 1 0 6
ร้อยละ 0.00 % 41.67 % 0.00 % 8.33 % 0.00 % 50.00 %
ระดับประถมศึกษา
59
จำนวน(คน) 10 3 8 10 1 27
ร้อยละ 16.95 % 5.08 % 13.56 % 16.95 % 1.69 % 45.76 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 71 คน
จำนวน(คน) 10 8 8 11 1 33
ร้อยละ 14.08 % 11.27 % 11.27 % 15.49 % 1.41 % 46.48 %

71 : 10 , 8 , 8 , 11 , 1 , 33...14.08 , 11.27 , 11.27 , 15.49 , 1.41 , 46.48 = 38 : 53.52
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 71 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 38 คน คิดเป็นร้อยละ 53.52%

Powered By www.thaieducation.net