โรงเรียนบ้านสํานักกอ (สพป.พัทลุง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 3 3 2 0 1 14
ร้อยละ 13.04 % 13.04 % 8.70 % 0.00 % 4.35 % 60.87 %
ระดับประถมศึกษา
108
จำนวน(คน) 16 4 5 10 6 67
ร้อยละ 14.81 % 3.70 % 4.63 % 9.26 % 5.56 % 62.04 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
49
จำนวน(คน) 3 1 2 0 3 40
ร้อยละ 6.12 % 2.04 % 4.08 % 0.00 % 6.12 % 81.63 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 180 คน
จำนวน(คน) 22 8 9 10 10 121
ร้อยละ 12.22 % 4.44 % 5.00 % 5.56 % 5.56 % 67.22 %

131 : 19 , 7 , 7 , 10 , 7 , 81...14.50 , 5.34 , 5.34 , 7.63 , 5.34 , 61.83 = 50 : 38.17
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 180 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 59 คน คิดเป็นร้อยละ 32.78%

Powered By www.thaieducation.net