โรงเรียนบ้านสํานักกอ (สพป.พัทลุง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
22
จำนวน(คน) 1 1 0 0 1 19
ร้อยละ 4.55 % 4.55 % 0.00 % 0.00 % 4.55 % 86.36 %
ระดับประถมศึกษา
106
จำนวน(คน) 10 4 11 2 3 76
ร้อยละ 9.43 % 3.77 % 10.38 % 1.89 % 2.83 % 71.70 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
53
จำนวน(คน) 7 0 6 0 0 40
ร้อยละ 13.21 % 0.00 % 11.32 % 0.00 % 0.00 % 75.47 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 181 คน
จำนวน(คน) 18 5 17 2 4 135
ร้อยละ 9.94 % 2.76 % 9.39 % 1.10 % 2.21 % 74.59 %

128 : 11 , 5 , 11 , 2 , 4 , 95...8.59 , 3.91 , 8.59 , 1.56 , 3.13 , 74.22 = 33 : 25.78
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 181 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 46 คน คิดเป็นร้อยละ 25.41%

Powered By www.thaieducation.net