โรงเรียนบ้านสํานักกอ (สพป.พัทลุง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
22
จำนวน(คน) 0 0 0 1 0 21
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 4.55 % 0.00 % 95.45 %
ระดับประถมศึกษา
104
จำนวน(คน) 2 2 4 1 1 94
ร้อยละ 1.92 % 1.92 % 3.85 % 0.96 % 0.96 % 90.38 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
53
จำนวน(คน) 1 1 6 1 0 44
ร้อยละ 1.89 % 1.89 % 11.32 % 1.89 % 0.00 % 83.02 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 179 คน
จำนวน(คน) 3 3 10 3 1 159
ร้อยละ 1.68 % 1.68 % 5.59 % 1.68 % 0.56 % 88.83 %

126 : 2 , 2 , 4 , 2 , 1 , 115...1.59 , 1.59 , 3.17 , 1.59 , 0.79 , 91.27 = 11 : 8.73
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 179 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 20 คน คิดเป็นร้อยละ 11.17%

Powered By www.thaieducation.net