โรงเรียนวัดควนปันตาราม (สพป.พัทลุง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
10
จำนวน(คน) 1 0 1 1 1 6
ร้อยละ 10.00 % 0.00 % 10.00 % 10.00 % 10.00 % 60.00 %
ระดับประถมศึกษา
71
จำนวน(คน) 8 7 20 0 1 35
ร้อยละ 11.27 % 9.86 % 28.17 % 0.00 % 1.41 % 49.30 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 81 คน
จำนวน(คน) 9 7 21 1 2 41
ร้อยละ 11.11 % 8.64 % 25.93 % 1.23 % 2.47 % 50.62 %

81 : 9 , 7 , 21 , 1 , 2 , 41...11.11 , 8.64 , 25.93 , 1.23 , 2.47 , 50.62 = 40 : 49.38
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 81 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 40 คน คิดเป็นร้อยละ 49.38%

Powered By www.thaieducation.net