โรงเรียนวัดโงกน้ำ (สพป.พัทลุง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
41
จำนวน(คน) 8 2 3 1 0 27
ร้อยละ 19.51 % 4.88 % 7.32 % 2.44 % 0.00 % 65.85 %
ระดับประถมศึกษา
102
จำนวน(คน) 6 1 10 0 0 85
ร้อยละ 5.88 % 0.98 % 9.80 % 0.00 % 0.00 % 83.33 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
40
จำนวน(คน) 1 2 7 0 0 30
ร้อยละ 2.50 % 5.00 % 17.50 % 0.00 % 0.00 % 75.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 183 คน
จำนวน(คน) 15 5 20 1 0 142
ร้อยละ 8.20 % 2.73 % 10.93 % 0.55 % 0.00 % 77.60 %

143 : 14 , 3 , 13 , 1 , 0 , 112...9.79 , 2.10 , 9.09 , 0.70 , 0.00 , 78.32 = 31 : 21.68
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 183 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 41 คน คิดเป็นร้อยละ 22.40%

Powered By www.thaieducation.net