โรงเรียนวัดโงกน้ำ (สพป.พัทลุง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
41
จำนวน(คน) 6 2 2 1 1 29
ร้อยละ 14.63 % 4.88 % 4.88 % 2.44 % 2.44 % 70.73 %
ระดับประถมศึกษา
102
จำนวน(คน) 5 1 9 0 0 87
ร้อยละ 4.90 % 0.98 % 8.82 % 0.00 % 0.00 % 85.29 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
40
จำนวน(คน) 1 2 5 0 0 32
ร้อยละ 2.50 % 5.00 % 12.50 % 0.00 % 0.00 % 80.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 183 คน
จำนวน(คน) 12 5 16 1 1 148
ร้อยละ 6.56 % 2.73 % 8.74 % 0.55 % 0.55 % 80.87 %

143 : 11 , 3 , 11 , 1 , 1 , 116...7.69 , 2.10 , 7.69 , 0.70 , 0.70 , 81.12 = 27 : 18.88
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 183 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 35 คน คิดเป็นร้อยละ 19.13%

Powered By www.thaieducation.net