โรงเรียนวัดโงกน้ำ (สพป.พัทลุง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
40
จำนวน(คน) 8 2 2 1 2 25
ร้อยละ 20.00 % 5.00 % 5.00 % 2.50 % 5.00 % 62.50 %
ระดับประถมศึกษา
102
จำนวน(คน) 6 1 10 0 0 85
ร้อยละ 5.88 % 0.98 % 9.80 % 0.00 % 0.00 % 83.33 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
40
จำนวน(คน) 1 2 7 0 0 30
ร้อยละ 2.50 % 5.00 % 17.50 % 0.00 % 0.00 % 75.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 182 คน
จำนวน(คน) 15 5 19 1 2 140
ร้อยละ 8.24 % 2.75 % 10.44 % 0.55 % 1.10 % 76.92 %

142 : 14 , 3 , 12 , 1 , 2 , 110...9.86 , 2.11 , 8.45 , 0.70 , 1.41 , 77.46 = 32 : 22.54
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 182 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 42 คน คิดเป็นร้อยละ 23.08%

Powered By www.thaieducation.net