โรงเรียนวัดลานแซะ (สพป.พัทลุง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
50
จำนวน(คน) 5 2 3 2 0 38
ร้อยละ 10.00 % 4.00 % 6.00 % 4.00 % 0.00 % 76.00 %
ระดับประถมศึกษา
180
จำนวน(คน) 9 1 29 0 0 141
ร้อยละ 5.00 % 0.56 % 16.11 % 0.00 % 0.00 % 78.33 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 230 คน
จำนวน(คน) 14 3 32 2 0 179
ร้อยละ 6.09 % 1.30 % 13.91 % 0.87 % 0.00 % 77.83 %

230 : 14 , 3 , 32 , 2 , 0 , 179...6.09 , 1.30 , 13.91 , 0.87 , 0.00 , 77.83 = 51 : 22.17
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 230 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 51 คน คิดเป็นร้อยละ 22.17%

Powered By www.thaieducation.net