โรงเรียนวัดลานแซะ (สพป.พัทลุง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
51
จำนวน(คน) 6 2 2 1 0 40
ร้อยละ 11.76 % 3.92 % 3.92 % 1.96 % 0.00 % 78.43 %
ระดับประถมศึกษา
179
จำนวน(คน) 8 1 28 0 0 142
ร้อยละ 4.47 % 0.56 % 15.64 % 0.00 % 0.00 % 79.33 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 230 คน
จำนวน(คน) 14 3 30 1 0 182
ร้อยละ 6.09 % 1.30 % 13.04 % 0.43 % 0.00 % 79.13 %

230 : 14 , 3 , 30 , 1 , 0 , 182...6.09 , 1.30 , 13.04 , 0.43 , 0.00 , 79.13 = 48 : 20.87
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 230 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 48 คน คิดเป็นร้อยละ 20.87%

Powered By www.thaieducation.net