โรงเรียนวัดประดู่หอม (สุขประชาสรรค์) (สพป.พัทลุง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
41
จำนวน(คน) 2 1 2 0 0 36
ร้อยละ 4.88 % 2.44 % 4.88 % 0.00 % 0.00 % 87.80 %
ระดับประถมศึกษา
151
จำนวน(คน) 11 2 19 1 0 118
ร้อยละ 7.28 % 1.32 % 12.58 % 0.66 % 0.00 % 78.15 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
48
จำนวน(คน) 2 0 7 6 1 32
ร้อยละ 4.17 % 0.00 % 14.58 % 12.50 % 2.08 % 66.67 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 240 คน
จำนวน(คน) 15 3 28 7 1 186
ร้อยละ 6.25 % 1.25 % 11.67 % 2.92 % 0.42 % 77.50 %

192 : 13 , 3 , 21 , 1 , 0 , 154...6.77 , 1.56 , 10.94 , 0.52 , 0.00 , 80.21 = 38 : 19.79
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 240 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 54 คน คิดเป็นร้อยละ 22.50%

Powered By www.thaieducation.net