โรงเรียนวัดประดู่หอม (สุขประชาสรรค์) (สพป.พัทลุง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
41
จำนวน(คน) 2 1 2 0 0 36
ร้อยละ 4.88 % 2.44 % 4.88 % 0.00 % 0.00 % 87.80 %
ระดับประถมศึกษา
150
จำนวน(คน) 11 2 19 1 0 117
ร้อยละ 7.33 % 1.33 % 12.67 % 0.67 % 0.00 % 78.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
48
จำนวน(คน) 2 0 7 6 1 32
ร้อยละ 4.17 % 0.00 % 14.58 % 12.50 % 2.08 % 66.67 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 239 คน
จำนวน(คน) 15 3 28 7 1 185
ร้อยละ 6.28 % 1.26 % 11.72 % 2.93 % 0.42 % 77.41 %

191 : 13 , 3 , 21 , 1 , 0 , 153...6.81 , 1.57 , 10.99 , 0.52 , 0.00 , 80.10 = 38 : 19.90
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 239 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 54 คน คิดเป็นร้อยละ 22.59%

Powered By www.thaieducation.net