โรงเรียนวัดทะเลน้อย (ลอยประชาคาร) (สพป.พัทลุง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
57
จำนวน(คน) 4 2 3 2 2 44
ร้อยละ 7.02 % 3.51 % 5.26 % 3.51 % 3.51 % 77.19 %
ระดับประถมศึกษา
225
จำนวน(คน) 5 4 3 3 5 205
ร้อยละ 2.22 % 1.78 % 1.33 % 1.33 % 2.22 % 91.11 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
93
จำนวน(คน) 3 4 2 3 3 78
ร้อยละ 3.23 % 4.30 % 2.15 % 3.23 % 3.23 % 83.87 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 375 คน
จำนวน(คน) 12 10 8 8 10 327
ร้อยละ 3.20 % 2.67 % 2.13 % 2.13 % 2.67 % 87.20 %

282 : 9 , 6 , 6 , 5 , 7 , 249...3.19 , 2.13 , 2.13 , 1.77 , 2.48 , 88.30 = 33 : 11.70
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 375 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 48 คน คิดเป็นร้อยละ 12.80%

Powered By www.thaieducation.net