โรงเรียนวัดทะเลน้อย (ลอยประชาคาร) (สพป.พัทลุง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
57
จำนวน(คน) 0 2 0 0 0 55
ร้อยละ 0.00 % 3.51 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 96.49 %
ระดับประถมศึกษา
222
จำนวน(คน) 8 2 26 6 0 180
ร้อยละ 3.60 % 0.90 % 11.71 % 2.70 % 0.00 % 81.08 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
90
จำนวน(คน) 7 0 3 0 0 80
ร้อยละ 7.78 % 0.00 % 3.33 % 0.00 % 0.00 % 88.89 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 369 คน
จำนวน(คน) 15 4 29 6 0 315
ร้อยละ 4.07 % 1.08 % 7.86 % 1.63 % 0.00 % 85.37 %

279 : 8 , 4 , 26 , 6 , 0 , 235...2.87 , 1.43 , 9.32 , 2.15 , 0.00 , 84.23 = 44 : 15.77
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 369 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 54 คน คิดเป็นร้อยละ 14.63%

Powered By www.thaieducation.net