โรงเรียนอนุบาลควนขนุน (สพป.พัทลุง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
185
จำนวน(คน) 7 9 11 2 1 155
ร้อยละ 3.78 % 4.86 % 5.95 % 1.08 % 0.54 % 83.78 %
ระดับประถมศึกษา
790
จำนวน(คน) 40 11 103 4 2 630
ร้อยละ 5.06 % 1.39 % 13.04 % 0.51 % 0.25 % 79.75 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 975 คน
จำนวน(คน) 47 20 114 6 3 785
ร้อยละ 4.82 % 2.05 % 11.69 % 0.62 % 0.31 % 80.51 %

975 : 47 , 20 , 114 , 6 , 3 , 785...4.82 , 2.05 , 11.69 , 0.62 , 0.31 , 80.51 = 190 : 19.49
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 975 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 190 คน คิดเป็นร้อยละ 19.49%

Powered By www.thaieducation.net